Dzieje się

KONCERT

Patrycja Kamola „Czekaj
ą
c na mi
ł
o
ść
” - promocja p
ł
yty!
Najbardziej oczekiwana p
ł
yta 2016 roku -
Patrycja Kamola
„Czekaj
ą
c na mi
ł
o
ść
"
jest ju
ż
w sprzeda
ż
y w sieci najlepszych sklepów muzycznych w Polsce, a tak
ż
e za
Patrycja Kamola „Czekając na miłość” - promocja płyty!

 

            Najbardziej oczekiwana płyta 2016 roku - Patrycja Kamola „Czekając na miłość" jest już w sprzedaży w sieci najlepszych sklepów muzycznych w Polsce, a także za pośrednictwem Allegro oraz Facebooka. Wydawnictwo, będące autorskim projektem płytowym wokalistki jazzowej - Patrycji Kamola, absolwentki Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Uniwersytetu Zielonogórskiego i tegorocznej stypendystki Ministra Nauki              i Szkolnictwa Wyższego, jest wiernym odwzorowaniem klimatów muzycznych łączących jazz & pop. Na swojej autorskiej płycie, artystka w niezwykle ekspresyjny sposób, przedstawia swoje własne uczucia dedykowane tym, którzy kochali, kochają lub będą kochać.

Głównym założeniem tego wydawnictwa muzycznego jest ukazanie słuchaczom subtelnych połączeń kilku stylów muzycznych wywodzących się swoimi korzeniami z jazzu i muzyki pop. Jednocześnie artystka wraz z towarzyszącym jej pięcioosobowym zespołem, przenosi słuchaczy w magiczny świat własnych kompozycji o tematyce, skomplikowanych czasem relacji partnerskich.

Płyta „Czekając na miłość” jest również podsumowaniem dotychczasowych kilkuletnich dokonań artystycznych wokalistki oraz efektów jej współpracy ze znakomitymi polskimi muzykami jazzowymi z którymi od kilku lat nieprzerwanie koncertuje. Debiutując na polskiej scenie jazzowej w 2013 roku, już w 2015 roku zyskała miano „Wokalnej Perły Instytutu Muzyki”.

po
ś
rednictwem Allegro oraz Facebooka. Wydawnictwo, b
ę
d
ą
ce autorskim projektem
p
ł
ytowym wokalistki jazzowej -
Patrycji Kamola,
absolwentki Wydzia
ł
u Jazzu i Muzyki
Estradowej Uniwersytetu Zielonogórskiego i tegorocznej stypendystki Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy
ż
szego, jest wiernym odwzorowaniem klimatów muzycznych
łą
cz
ą
cych
jazz & pop. Na swojej autorskiej p
ł
ycie, artystka w niezwykle ekspresyjny sposób,
przedstawia swoje w
ł
asne uczucia dedykowane tym, którzy kochali, kochaj
ą
lub b
ę
d
ą
kocha
ć
.
G
ł
ównym za
ł
o
ż
eniem tego wydawnictwa muzycznego jest ukazanie s
ł
uchaczom
subtelnych po
łą
cze
ń
kilku stylów muzycznych wywodz
ą
cych si
ę
swoimi korzeniami z jazzu
i muzyki pop. Jednocze
ś
nie artystka wraz z towarzysz
ą
cym jej pi
ę
cioosobowym zespo
ł
em,
przenosi s
ł
uchaczy w magiczny
ś
wiat w
ł
asnych kompozycji o tematyce, skomplikowanych
czasem relacji partnerskich.
P
ł
yta
„Czekaj
ą
c na mi
ł
o
ść
jest równie
ż
podsumowaniem dotychczasowych kilkuletnich
dokona
ń
artystycznych wokalistki oraz efektów jej wspó
ł
pracy ze znakomitymi polskimi
muzykami jazzowymi z którymi od kilku lat nieprzerwanie koncertuje. Debiutuj
ą
c na
polskiej scenie jazzowej w 2013 roku, ju
ż
w 2015 roku zyska
ł
a miano „Wokalnej Per
ł
y
Instytutu Muzyki”.
Jej niezwyk
ł
y talent muzyczny oraz umiej
ę
tno
ść
pos
ł
ugiwania si
ę
unikatow
ą
technik
ą
wokaln
ą
„scat” powoduje,
ż
e koncerty artystki wraz z towarzysz
ą
cym jej zespo
ł
em to
magiczny przekaz interpretacji poszczególnych utworów stanowi
ą
cy swoisty dialog
wype
ł
niony energetycznymi emocjami.